Enter your keyword

Självinsikt – en förutsättning för självstyrande organisationer

Självinsikt – en förutsättning för självstyrande organisationer

Självinsikt – en förutsättning för självstyrande organisationer

“If we want workplaces of trust, if we hope for deep, rich and meaningful relationships, we have to reveal more of who we are.”         Frederic Laloux

En av våra kunder – ett mellanstort företag i livsmedelsbranschen – har bestämt sig för att de ska bli en självledande organisation. VD’n menar att det arbete EnneagramCenter gjort med att fördjupa självinsikten hos medarbetarna har varit en grundförutsättning för att övergången till självstyrande team börjat bra. Verktyget Enneagrammet har gett medarbetarna ett gemensamt språk för att tala om sina drivkrafter, styrkor och utmaningar. Det har också gett en djupare förståelse och acceptans av olikheter mellan dem.

En av de tongivande forskarna inom självstyrande organisationer – Frederic Laloux – beskriver i sin bok ”Reinventing organisations” tre fundament för de nya organisationsformerna:

·     Self-management

·     Wholeness

·     Evolutionary purpose

Självinsikt är en viktig del i alla tre fundamenten men främst inom området Wholeness. Wholeness handlar om att uttrycka och använda mer av sig själv. Laloux skriver att många av oss så länge tryckt ner delar av oss själva att vi inte längre vet vad ”oss själva” är. Vi har anpassat oss och tagit till en livsstrategi som är ett substitut för vårt sanna jag. Strategin begränsar vårt sätt att se på världen, oss själva och varandra. Modeller som Enneagrammet kan hjälpa oss belysa och sätta ord på vilka vi är bortom försvar, yrkesroller och masker.

” Work can be a wonderful place to discover parts of ourselves we didn’t even know existed. The friction of working with others brings up wonderful possibilities to reclaim aspects of who we are that we have neglected or pushed into the shadows.” Frederic Laloux

Ständig utveckling är nyckeln i självstyrande organisationer och denna utveckling handlar inte bara om företaget utan även dess medarbetare. Då är det centralt att de verktyg man använder för självinsikt också fokuserar på utveckling. Annars kan det bli en statisk bild ”såhär är du/jag”. Enneagrammet visar hur vi alla har låst oss till begränsande sätt att tänka, känna och agera baserat på en slags livsstrategi. Men modellen visar också utvecklingsvägarna mot ökad balans och hur vi kan släppa taget om vår bestämda livsstrategi. Det hjälper oss också att se bakom kollegans sätt att tänka, känna och agera vilket skapar förståelse och ödmjukhet.

“Organizations that are serious about wholeness have found that the primary task is to create a safe space – a space where we feel safe enough to share with others our deepest gifts, doubts and longings”

En förutsättning för att kunna arbeta med sin personliga utveckling på arbetsplatsen är att vi känner oss trygga. Att de metoder och förhållningssätt som används inte favoriserar vissa personligheter över andra. Att vi uppskattar våra olikheter och ser till att varje persons speciella kvalitéer kommer till sin rätt. T.ex. har vi ofta sett att organisationer har outnyttjad kompetens hos de medarbetare som är mer tystlåtna eller eftertänksamma. En viktig del för att arbeta effektivt är att skapa förutsättningar för alla att känna tillit att uttrycka sig – och att alla blir lyssnade på. Det betyder ofta att en del personer behöver kliva tillbaka för att släppa fram andra. I ett tillitsfullt klimat blir det inget problem att både diskutera och genomföra detta utan att någon känner sig trampad på.

Laloux beskriver också hur vi alla har en rationell, en emotionell och en instinktiv sida som vi inte använder optimalt. Vi tolkar detta som ett annat sätt att beskriva Enneagrammets tre intelligenser – Mental, Emotionell och Fysisk. Man kan också översätta det till tankar, känslor och handlingar. Vi har all dessa tre intelligenser men tenderar att ha en sorts obalans i dem. Just denna obalans förklarar och visar också vägen ur strategiernas begränsande mönster. När vi är vårt bästa jag är våra tankar, känslor och handlingar i samklang; vi tänker klart och har ett öppet sinne, vi tar hänsyn till våra egna och andras känslor och vi agerar i enlighet med detta.

Är du nyfiken på att veta mer om modellen Enneagrammet och fördjupad självinsikt? Välkommen på vår öppna föreläsning den 14 maj! Eller läs vår bok ”Självinsikt – nyckeln till att utveckla dig själv och andra”

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.