om enneagrammet

forskning och validering

Det har skrivits mycket om validering och forskning på olika personlighetstester – särskilt de som har fokus på arbetslivet och rekrytering. Vi vill börja med att understryka att Enneagrammet inte är något personlighetstest. Det är en modell som belyser människors utvecklingspotential, drivkrafter och begränsande sätt att tänka, känna och agera.

Enneagrammet är inte framtaget för arbetslivet, även om det kan användas där. Modellen beskriver karaktärsdrag som vi har både i privatlivet och på jobbet, vårt mest typiska sätt att tänka, känna och agera. Det finns inget institut eller person som äger Enneagrammet, det är ett fritt verktyg. Detta gör att det inte finns samma incitament till forskning – de satsade pengarna kan inte tas igen med dyra licenser och kurser, som med många personlighetstester. En hel del forskning och publicerade artiklar finns dock, samt att det går att se kopplingar till andra forskningsområden. Nedan har vi sammanställt en del av det:

Tre intelligenser

Enneagrammet är uppbyggt kring och tar sin utgångspunkt i att människan har tre ”intelligenser”; mental, emotionell och fysisk. På senare år har en hel del forskning pekat på att vi kan ha separata ”hjärnor” med hjärnceller i hjärtat och i magen. På en site kallad MBraining kan man läsa en lång sammanställning av vad olika forskare skrivit om huvud, hjärta och mage. Inom terapimetoden KBT samt inom Mindfulness använder man begreppen Tanke, Känsla och Handling. Dessa motsvarar de tre intelligenserna Mental, Emotionell och Fysisk.

David Daniels

En av dem som har bidragit till Enneagrammets utveckling var den amerikanska Stanfordprofessorn i Psykiatri, David Daniels. Han använde Enneagrammet med individer och grupper under mer är 40 år. Precis innan sin bortgång blev en vetenskaplig artikel som han skrev tillsammans med sina medarbetare publicerad i den vetenskapliga och ansedda tidskriften Journal of Adult Development.

Dan Siegels

Efter David Daniels död har en grupp forskare med den kände psykiatrikern och neurobiologen från UCLA, Dan Siegel i spetsen arbetat på en bok där de lägger ihop och ser samband mellan teorier inom neurobiologisk och psykologisk forskning och Enneagrammet. I november 2024 kommer gruppens bok med Dan Siegel som huvudförfattare. Den heter Personality and wholeness in Therapy och riktar sig till terapeuter för att visa dem varför och hur Enneagrammet kan hjälpa dem i deras arbete. I detta blogginlägg har vi skrivit mer om gruppens arbete.

Sutton m.fl.

2013 publicerades artikeln ”Personality type and work-related outcomes: An exploratory application of the Enneagram model” i tidskriften European Management Journal. Syftet var dels att jämföra Enneagrammet med mer etablerade personlighetsmodeller och dels att utforska sambandet mellan Enneagramstrategierna och vissa typiska attityder/upplevelser i arbetslivet. Genom studien undersöktes validiteten och användbarheten av Enneagrammet i arbetslivet.

Validerade indikatorer

Det finns en antal Enneagramtest – s.k. indikatorer – som är validerade genom forskning:

HPEI

EnneagramCenter har den svenska licensen för det validerade Enneagramtestet HPEI – Halin Premont Enneagram Indicator. HPEI är utvecklad i Belgien av två psykologer, Philippe Halin och Jaques Prémont, i samarbete med statistiker på Louvain Catholic University under ledning av Professor Nathalie Delobbe.

När HPEI konvergenstestades mot Big Five, som är det internationella riktmärket för personlighetstester i den akademiska världen, gav det signifikanta resultat. Resultatet visade också att HPEI verkligen mäter “något annat” än Big Five och därför ger diskriminant information i jämförelse. Det samma gäller vid jämförelser med MBTI ( Meyers Briggs Type Indicator). Genom s.k. hierarkisk multipel regression kan man verifiera om ett verktyg kan hjälpa oss att “förutsäga” vissa beteenden eller personlighetsvariabler.  I jämförelse med både Big Five och MBTI visade sig HPEI vara betydligt mer förutsägande än de andra två modellerna. HPEI forskningen presenterades för European Association of Work and Organizational Psychology i Santiago de Compostella 2009.

Här kan du lyssna på en intervju från vår poddcast med Philippe Halin där han berättar om forskningen på HPEI.

RHETI

En indikator utvecklad av Enneagram Institute och validerad genom forskning i början på 2000-talet. Även en senare doktorsavhandling med en utvecklad variant av RHETI har godkänts.

WEPSS

En testmetod utvecklad av Jerome Wagner – psykologie doktor som arbetar på Loyola University, Chicago. Metoden håller enligt Jerome Wagner en professionell standard avseende validitet och reliabilitet och har utvärderats i Buros’s Mental Measurements Yearbook.

Artiklar om Enneagrammet i kända publikationer

 

SJÄLVINSIKT – nyckeln till att utveckla dig själv och andra

Detta är den första boken om självinsikt som baseras på den psykologiska utvecklingsmodellen Enneagrammet. Vi ville utöka utbudet av Enneagramböcker och samtidigt dela med oss av våra egna erfarenheter. Under de senaste tjugo åren har vi använt Enneagrammet tillsammans med tusentals människor – individuellt och i mindre och större grupper. Boken är en handbok för den som verkligen vill förstå sig själv och andra, både på arbetet och i privatlivet.

Beställ boken på Adlibris eller Bokus:

Omslag