Enter your keyword

Vi har fått en fantastiskt fin arbetskultur!

Vi har fått en fantastiskt fin arbetskultur!

Vi har fått en fantastiskt fin arbetskultur!

Vi intervjuade dig våren 2018 om satsningen ni gjort på självinsikt med Enneagrammet i Grästorps kommun. Vilka effekter har ni sett i organisationen av det arbetet ni gjort?

Den allra största förändringen är att fokus är bytt från vad andra kan göra bättre till: ”Vad gjorde jag? Hur kändes det? Vad hände i den andra personen? Hur kan jag tänka annorlunda? Det finns ett helt annat resonerande som ger insikter om varför det blir svårt i kommunikationen ibland.

Jag tycker också att vi har fått en fantastiskt fin samarbetskultur – det läggs väldigt lite tid på att prata om varandra. Det blir allt mindre gnissel ,vilket jag tror beror på att Enneagrammet tränar en att ha fokus inåt. När man blir mer tränad i det slipper man lägga tid på att vara frustrerad och sur eller inte komma överens.

Jag märker också en mycket större inre mognad i mina medledarsamtal*. Vi har en satsning på framtida ledare tillsammans med våra fem grannkommuner. När vi tittar på dem som har sökt från vår kommun och som lärt sig Enneagrammet blir jag så imponerad av mognaden och medvetenheten dessa unga människor har. De kan föra medvetna och kloka resonemang om vad de är bra på, vilka deras fallgropar är och vad de jobbar på att utveckla. En fantastisk inre klarhet och medvetenhet.

Jag vet att medborgarkontoret pratar Enneagram på sina APT:er (arbetsplatsträffar), HR-avdelningen också – de har haft mycket stor nytta av det. I vår kommunledningsgrupp har vi haft stor nytta av Enneagrammet och har tack vare metoden byggt upp ett fint samarbetsklimat ”på riktigt” och inte bara i ord.

Om du tittar tillbaka på det senaste året – hur har ni fortsatt arbetet?

Vi har dels byggt på den interna kompetensen genom att fyra personer ur ledningen gått kurser hos er på EnneagramCenter. Två av dem har certifierat sig. Det har gjort att vi har kunnat arbeta bredare med detta internt. Vi har också hållit olika interna workshops på temat Enneagrammet och ledarskap.

Det vi gjort i år är också att alla ledare i kommunen gjort individuella Enneagramanalyser.  Därefter har vi haft workshops där vi bland annat tittat på hur kombinationen av strategier ser ut i de olika ledningsgrupperna. Vi tittade på balansen utifrån Enneagrammets tre intelligenser och vad det kunde få för konsekvenser för grupperna. Någon grupp hade t.ex. bara strategier från den fysiska intelligensen – då tittade vi på vad det kan innebära. Det förklarade en del. De vill ju gärna ”agera” så de tyckte ibland att strategidagar o dylikt var onödigt.

Senare hade vi en heldag med alla chefer om alla strategier. Enneagrammet är ju rätt komplext så man får ta till sig det bit för bit och även repetera. Därefter hade vi en uppföljning på vårt chefsforum ”tea-time” Vi har också haft separata luncher för de strategier där vi är många. När vi tittar på vilka strategier vi har som chefer i kommunen så har vi många Tvåor – framförallt i social verksamhet – många Nior och Sjuor samt en hel del Treor.

Har ni haft med kommunpolitikerna på det här också?

Våra politiker har också gjort Enneagramanalyser och vi har haft en utvecklingsdag tillsammans där vi diskuterade hur vi kan spela på bästa fot i relation till varandra och för kommuninvånarnas bästa. De är annars inte så involverade men de uppskattar verkligen att vi jobbar med kommunikation och tror mycket på teamutveckling.

Hur kommer ni att fortsätta detta arbetet?

Vi har sagt att målet för vår verksamhetsutveckling kommer att vara ”höjd medvetandenivå”. Det hänger ju väldigt väl ihop med medledarskap. Vi kommer att göra en rad olika aktiviteter nästa år för att höja medvetenhetsnivån. Vi ska köra ett koncept som heter Styra, Leda, Coacha som handlar mycket om ledarskapsverktyg. Då tänkte vi koppla ihop det med Enneagrammet. Vi tror att man kan ha svårare och lättare för vissa verktyg beroende på vilken strategi man har. Att titta in i sig själv måste man göra som ledare och att sedan få tydliga verktyg på det är viktigt.

I verksamhetsutvecklingen för 2020 har vi planerat in tre kortare workshops kring kommunikation, konflikthantering och samarbete. Vi har också planerat i att ha lärande luncher med olika teman utifrån Enneagrammet – på frivillig basis.

Jag tror också att kärnkvadranten varit är ett väldigt bra första steg, när man jobbar med självinsikt. Vi har gjort den på alla medledare* i hela kommunen. Under nästa år eller året därpå tror jag att vi ska föra in även Enneagrammet i ännu större utsträckning.

Detta är ju ändå något som kan kännas personligt, har ni stött på motstånd i arbetet?

Begränsat motstånd med Enneagrammet än så länge, men som en del av satsningen har alla anställda i kommunen fått göra Kärnkvadranten. Då har vi stött på visst motstånd. En del har tyckt att det är integritetskränkande och ifrågasätter varför arbetsgivaren ska jobba med sånt här. Jag eller någon annan i ledningen har varit ute i alla team och pratat och lyssnat in och frågat vad som blev fel och vad vi kan göra bättre nästa gång. I nästa steg med Enneagrammet kommer vi att jobba i en flerstegsraket och att det blir på mer frivillig basis. Vi vill inte tvinga på någon eller grupper att alla ska göra.

*Medledare = medarbetare.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.