Enter your keyword

Teamroller – Sexan, den lojale

Teamroller – Sexan, den lojale

Teamroller – Sexan, den lojale

Efter ett längre uppehåll då vi främst fokuserat på vår bok SJÄLVINSIKT- nyckeln till att utveckla dig själv och andra – som kom ut i november – återupptar vi nu vår bloggserie om olika teamroller:

Trivs du som bäst när du får jobba tillsammans med andra? Vill du ha kolleger att diskutera och stämma av med innan du fattar dina beslut? Denna blogg handlar om Sexan – den lojale – som oftast är en riktigt bra teamspelare.

De som har Sexans strategi har som starkaste drivkraft att skapa trygghet. En viktig del i tryggheten är att ha andra människor omkring sig som de litar på ochkan bolla idéer och tankar med. Sexor trivs därför oftast väldigt bra i team – förutsatt att de känner tillit till sina teamkolleger. I nybildade team känner Sexor snabbt ett ansvar för teamet och har uppsikt över hur gruppdynamiken utvecklas. De är bra på̊ att ställa frågor och få igång diskussioner som klargör teamets uppgift och mål. Sexor månar också om att alla medlemmar i teamet kommer till tals.

Innan arbetet är igång är det viktigt för dem att få till tydliga strukturer att arbeta efter. Ofta trivs de bäst i team med bestämda roller och mandat och det är mycket viktigt att de känner förtroende för teamets ledare och de andra teammedlemmarna. De trivs både med att jobba självständigt och med att ha ganska tätt samarbete med de andra. I och med att Sexor är vakna och alerta är de ofta den som ifrågasätter och påtalar sådant som teamet annars riskerar att missa. När de blir stressade ökar deras osäkerhet och de kan börja tvivla på sådant som teamet redan varit överens om eller vara väldigt ifrågasättande vid planeringsmöten. Risken är då att de sinkar arbetet för gruppen.

Vid konflikter i teamet kan Sexor antingen dra sig undan och inte vara så aktiva eller vara den som är mitt i konflikten. Ofta handlar det då om att de upplever någon form av maktmissbruk eller problem kring ledarens auktoritet. Eftersom de ofta tar på sig ett stort ansvar kan det uppstå konflikter med andra teammedlemmar som Sexorna inte upplever bidrar lika mycket. Det är viktigt för dem att det är rättvist.

Utvecklingstips

  • Lägg mer tid på att hitta positiva konsekvenser och mål.
  • Använd din förmåga att se konsekvenser för att hjälpa ditt team fatta kloka beslut.
  • Öva på tillit. Leta efter anledningar att lita på dina kolleger istället för tvärtom.

Vill du lära dig mer om hur du kan utveckla dig själv och andra? Läs om våra kurser!

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.